3 Korrik 2017

Municipality of Librazhd - Reconstruction and rehabilitation of the Children Cultural center

Bashkia Librazhd ne kuader te projektit "Rikonstruksioni dhe Rehabilitimi i Qendres Kulturore te Femijeve ne Librazhd" financuar nga prog rami IADSA, shpall tenderin per punimet me objektin "Rikonstruksion te Qendres Kulturore te Femijeve" ne qytetin e Librazhdit me fond limit 43,460,494 leke.Thirrja do te jete e hapur nga data 03/07/2017 deri ne 02 /08/2017.

Disa nga Kriteret e kualifikimit:

  • Kompania nuk eshte ne proces falimentimi;
  • Nuk eshte denuar per shkelje penale, ose me vendim gjykate te formes s£ prere qe lidhet me aktivitetin profesional;
  • Ka plotesuar detyrimet fiskale, ka paguar te gjitha detyrimet e sigurimeve shoqerore;
  • Te disponoje licencat e nevojshme per zbatimin e kontrates bazuar ne formatin e miratuar me VKM nr. 42 date 16.01.2008, "Per miratimin e rregullores per kriteret dhe procedurat e dhenies se licensave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te subjekteve juridike qe ushtrojne veprimtari ndertimi" i ndryshuar;
  • Te tregoje nepermjet dokumenteve perkates(kopje kontrate, aktkolaudimi, etj) qe eshte ne gjendje te zbatoj projektin dhe te ofroje te gjitha njesite e kerkuara ne specifikimet teknike.

Dokumentet e prokurimit bashke me kriteret e tjera specifike te kualifikimit mund te terhiqen prane zyres se sektorit juridik ne Bashkine Librazhd me adrese: Sheshi"Gjorg Golemi", Librazhd, Shqiperi, cdo dite nga ora 10-14, nga personi i autorizuar, me paraqitjen e nje kerkese me shkrim.

Oferta bashke me dokumentacionin perkates te paraqitet prane Bashkise Librazhd, ne zyren e sektorit juridik deri ne daten 2 Gusht 2017 ora 13.00, ne zarf te mbyllur dhe te vulosur. Adresa : Sheshi Gjorg Golemi, Librazhd www.bashkialibrazhd.gov.al

email; lnfo@www.bashkialibrazhd.gov.al

Njoftime