22 Korrik 2016

Ministry of Social Welfare and Youth "Acquisition of Equipments and materials to set up technical laboratory of "Arben Broci" Technical and Industrial Institute, Shkoder"

(Ftesë për ofertë

Projekti: Mecavet

Ref. Nr. IADSA/2015/04.

Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, në kuadër të projektit "MECAVET" fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për realizimin e "BLERJA E PAISJEVE PËR KRIJIMIN E LABORATORIT TË MEKATRONIKËS NË SHKOLLËN TEKNIKE INDUSTRIALE ARBEN BROCI, SHKODËR" të financuar nga Programi Italo-Shqiptar i Konvertimit të Borxhit për Zhvillim (IADSA) dhe Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë.

Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, Rruga e Kavajës, Tiranë, Albania, Tel. +355693986193.

Fondi i vënë në dispozicion është 18.000.000 (tetëmbëdhjetë million) LEK, me Tvsh.

Kompanitë e interesuara mund të tërheqin dokumentat e tenderit te Zyrat e Projektit pranë Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Tiranë, (godina e Ministrisë).

Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është data, 22.08.2016, ora 12.00, pranë Ministrisë së Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, zyra e protokollit dhe arkivit. Ofertat e paraqitura pas këtij afati do të refuzohen.

Ofertat do të hapen nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në datë 22.08.2016, 13.00 pranë Ministrisë së Mirëqënies Sociale dhe Rinisë. Për Informacione dhe dokumenta mund të kontaktoni tel +355693986193.

Përfaqësues të autorizuar me shkrim të ofertuesve janë të ftuar të ndjekin hapjen e ofertave.

Njoftime