September 14 2016

Ministry of Health "Acquisition and deployment of Therapeutically Equipment"

Ministria e Shëndetësisë ka hapur procedurën e prokurimit me të dhënat e mëposhtme

Announcements