Himarë

Detailed study for Reconstruction and Restoration Project of existing architectural buildings, creating a unique ensemble based in the tradition of local architecture

http://himara.gov.al/

Fondi i financuar - 40.055.340 Lek (ose 285.518,14 Euro)

Objektivi i përgjithshëm:

Të kontribuojë në krijimin e projektit të restaurimit për ruajtjen e trashëgimisë kulturore të fshatrave të Himarës

Aktivitetet kryesore të projektit:

- Vlerësimi i situatës aktuale të secilës ndërtesë në zonën e projektit në lidhje me planet ekzistuese dhe të ardhshme urbane, pozicionin e secilës ndërtesë në përputhje me infrastrukturën e turizmit dhe me zhvillimin e projekteve ekzistuese, të hartuara nga autoritetet kompetente lokale dhe qendrore;

- Analiza e hollësishme e planeve arkitektonike dhe ndërtimore e objekteve ekzistuese dhe të reja në lidhje me studimet urbane dhe infrastrukturën urbane;

- Identifikimi i ndërtesave që mund të rindërtohen ose restaurohen për të ruajtur kulturën tradicionale;

- Hartimi i planeve të rikonstruksionit ose modifikimit të plotë për çdo ndërtesë dhe strukturë të identifikuar në zonë, me qëllim krijimin e një vizioni arkitekturor unik dhe të harmonizuar.

Partnerët