Dibër

Improvement of education infrastructure - a necessary tool to increase educational and communicational quality among actors

*Pas Reformës territoriale Komuna Melan është përfshirë në Bashkinë Dibër (Ligji 115/2014 ) 
https://www.facebook.com/BashkiaDiber1/

Fondi i financuar- 50.195.296 Lek (ose 359.256,34 Euro)

Objektivi i përgjithshëm:

Të kontribuojë në sigurimin e arsimit cilësor dhe të aksesueshëm për të gjithë përmes një strukturë adekuate shkollore me strukturë të përshtashme për të mirëpritur të gjithë nxënësit edhe ata me aftësi të kufizuara në shkollë fillore të Komunës Melan

Aktivitetet kryesore të projektit:

- Rindërtimi i shkollës me standardete të përshtatshme si në aspektin e sigurisë dhe të aksesueshmërisë për nxënësit me aftësi të kufizuara;

- Ndërtimi i ambientit të kaldajës dhe instalimi i sistemit të ngrohjes në shkollë;

- Prishja e ndërtesës së vjetër të shkollës dhe sistemimi i ambientit përreth shkollës së re;

- Furnizimi i shkollës me mobilje të reja shkollore;

- Ndërgjegjësimi i prindërve dhe mësuesve për integrimin shkollor të nxënësve me aftësi të kufizuara;

- Monitorimi i fenomenit të largimit nga shkolla në bashkëpunim me Zyrën e Arsimore Rajonale.

Foto
20150109104637_album
20150109105019_album
20150109105032_album
20150109105040_album
Partnerët
Gruaja-Nene dhe Edukatore (OJF Shqiptare)